header image
  • Originele artikelen Mercedez-Benz origineel
  • Groot assortiment Honderden originele artikelen

Algemene Voorwaarden

AS - Algemene voorwaarden Mercedes-Benz Officiële Webshop - Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV Tollaan 68, 1200 Brussel, RPR Brussel 0419.946.355 – btw BE 0419.946.355 
 
1. Algemene voorwaarden van de verkoper
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
a) consumenten d.w.z. op natuurlijke personen die een product niet voor beroepsmatige doeleinden kopen zoals voorzien door de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming; en
b) op eindklanten die niet de hoedanigheid van consument hebben.
 
De consumenten en eindklanten worden gezamenlijk aangeduid door het woord “koper” tenzij er specifieke bepalingen van toepassing zijn voor de consumenten die dan met het woord “consument” worden aangeduid.
1.2. Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van de verkoper van toepassing met uitsluiting van alle andere.
1.3. Door het vakje “akkoord met de algemene voorwaarden” aan te duiden vooraleer de bestelling te bevestigen, gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden.
1.4. Deze algemene voorwaarden kunnen eveneens in pdf-vorm worden gedownload door de koper of op schriftelijk verzoek van de koper, hem kosteloos worden toegezonden.
 
2. De bestelling met betalingsverplichting
2.1. Sommige details van het product kunnen afwijken van het bestelde of afgebeelde model van het product. Deze wijzigingen mogen echter geen afbreuk doen aan de essentiële kenmerken of het bijzonder door de koper beoogd gebruik, zoals vermeld in de rubriek essentiële kenmerken voor de koper op de bestelling en indien niet geprotesteerd door de verkoper.
2.2. Het aanbod van de producten op de website gebeurt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de beschikbaarheid van de voorraad.
2.3. Enkel kopers die ouder zijn dan 18 jaar en over een geldig e-mailadres beschikken, kunnen een bestelling plaatsen via de webshop door hun bestelling te bevestigen. Enkel bestellingen via deze weg geplaatst zullen worden aanvaard.
2.4. De koper is gebonden door zijn bestelling van zodra de verkoper hem een bevestiging van de bestelling heeft verstuurd.
2.5. De koper kan enkel producten bestellen om in België te leveren. Er kan geen intracommunautaire koop plaats vinden via de webshop.
 
3. Levering
3.1. De productie- en leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, behoudens indien de koper een consument is in de zin van artikel 1.1. a) van deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien op de webshop of op de bestelbon geen specifieke leveringstermijn is vermeld, zal de levering plaats vinden binnen de 30 dagen na de bestelling. Indien de koper zijn bestelling wenst af te halen bij een erkende Mercedes-Benz dealer, zal de bestelling tot 30 dagen na bevestiging aan de koper van aankomst van de levering bij de erkende Mercedes-Benz dealer beschikbaar blijven voor ontvangst.
3.3. Het product wordt geleverd op het adres zoals door de klant opgegeven in de bestelling, voor zover dit adres zich in België bevindt.
3.4. Het product wordt verstuurd en vervoerd op risico van de koper, behoudens indien de koper een consument is. De transport –of verzendingskosten zijn ten laste van de koper, ook al is de koper een consument.
3.5. Alle risico’s zijn ten laste van de koper vanaf de levering.
3.6. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoper eigenaar blijft van het product tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs in hoofdsom en met eventuele interesten en kosten.
3.7. Zolang de verkoper zich bij toepassing van artikel 3.6. van deze algemene voorwaarden de eigendom van het verkochte product heeft voorbehouden, mag de koper er niet over beschikken, noch door verkoop, uitlening, verpanding of op gelijk welke andere wijze. De koper is gehouden de verkoper onmiddellijk te informeren in het geval een derde rechten doet gelden op het verkochte product.
 
4. Herroepingsrecht
4.1. Indien de koper een consument is in de zin van artikel 1.1. a) van deze algemene voorwaarden, heeft hij het recht, binnen de termijn van 14 dagen die begint op de dag na de levering, de koop te ontbinden zonder opgave van redenen.
4.2. Als de koper beroep wil doen op zijn herroepingsrecht moet hij binnen de hiervoor vermelde termijn van 14 dagen een aangetekend schrijven sturen aan de verkoper. De koper kan hierbij gebruikmaken van het modelformulier zoals beschikbaar gesteld op de website. De verzenddatum op het ontvangstbewijs van het aangetekend schrijven geldt als bewijs.
4.3. De koper moet dan het product en de accessoires ongebruikt, in originele staat en in de originele verpakking terugsturen en dit binnen de termijn van 14 dagen na de datum van de uitoefening van het herroepingsrecht. De verzendingskosten zijn ten laste van de koper. De verkoper zal de ontvangst van het product bevestigen aan de koper.
4.4. Het door de koper betaalde bedrag voor het product wordt door de verkoper binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggezonden product terugbetaald aan de consument.
4.5. Het herroepingsrecht is echter uitgesloten bij de volgende producten:
a) producten die specifiek voor de koper werden gemaakt;
b) audio- video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling werd verbroken;
c) producten die van persoonlijke belettering zijn voorzien of persoonlijk van aard zijn.
4.6. Het terugroepingsrecht is eveneens uitgesloten indien de koper geen consument is of het product voor beroepsmatige of voor gemengde privé- en beroepsmatige doeleinden heeft gekocht.
 
5. Garantie - Conformiteit
5.1. Op het geleverde product is een garantie van twee jaar van toepassing te rekenen vanaf de dag van de levering.
5.2. De consument geniet van een conformiteitsgarantie overeenkomstig de bepalingen van de artikels 1649 bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek.
 
Elk gebrek aan conformiteit moet door de consument aan de verkoper gemeld worden per aangetekende brief binnen de twee maanden vanaf het ogenblik waarop de consument het heeft vastgesteld of redelijkerwijze had kunnen vaststellen.
5.3. De modaliteiten van de conventionele garantie zijn beschreven in de garantievoorwaarden van de constructeur. De conventionele garantie laat de rechten die de consument heeft in het kader van de Belgische wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen onverlet.
5.4. De garantie dekt de normale slijtage niet. De garantie is evenmin van toepassing indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik of indien het onderhoud niet werd uitgevoerd volgens de voorschriften van de constructeur.
5.5. De koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikels 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek dat een zekere ernst vertoont, het product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.
 
Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper gemeld worden per aangetekend schrijven binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik dat de koper het heeft vastgesteld of normalerwijze had kunnen vaststellen.
5.6. De verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade noch voor gevolgschade noch voor verlies aan winst of aan kansen.
 
6. Prijzen – betaling
6.1. De prijzen zijn van kracht gedurende de geldigheidsduur van het aanbod van het product. De aangerekende prijzen zullen steeds deze zijn zoals vermeld op moment van bestelling.
6.2. De prijzen zijn in euro en zijn btw- en andere toepasselijke taksen inbegrepen voor levering van het product in België, onder voorbehoud dat er geen btw-wijziging plaats vindt. De transport- en de administratiekosten zijn niet inbegrepen in de prijzen en zijn ten laste van de koper.
6.3. De prijzen kunnen herzien worden indien zij het gevolg zijn van wettelijke bepalingen zoals bijvoorbeeld, zonder dat deze opsomming beperkend is, indien de btw zou worden gewijzigd.
6.4. De betaling gebeurt volgens de betalingswijze die de koper heeft aangeduid in zijn bestelling en in de valuta zoals vermeld op de bestelling. Indien de betaling per creditkaart gebeurt, behoudt de verkoper zich het recht voor de identiteit van de eigenaar van de creditkaart te controleren en de hiertoe vereiste documenten op te vragen.
6.5. Cheques, orderbrieven en wissels worden niet aanvaard als betalingsmiddel.
6.6. Laattijdige betalingen geven van rechtswege, automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een interest berekend aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 3% , berekend vanaf de vervaldag.
 
Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventuele toegestane betalingstermijnen.
Bovendien zal ongeacht de betaling van de nog verschuldigde bedragen en interesten voor niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege en automatisch zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR. Deze vergoeding zal tevens verschuldigd zijn in geval van gerechtelijke ontbinding van de verkoop door een partij en dit ten nadele en ten laste van de andere partij.
6.7. De facturen mogen niet overgedragen of gecompenseerd worden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper. Indien de koper een consument is, mag de koper de bedragen die hij verschuldigd is aan de verkoper compenseren met de bedragen die de verkoper hem verschuldigd is.
 
7. Overmacht
Indien deze overeenkomst niet tijdig kan worden uitgevoerd en indien deze vertraging onafhankelijk is van de wil van één van de partijen en niet kon worden voorzien moet de partij die zich op overmacht beroept zo snel mogelijk de andere partij per aangetekend schrijven hiervan op de hoogte brengen. De partijen zijn niet aansprakelijk voor overmacht. Indien de overmacht langer dan 3 maanden zou aanhouden mag elk van de partijen de overeenkomst beëindigen door een aangetekend schrijven te sturen naar de andere partij.
 
8. Staking van betalingen – Faillissement
Elk van de partijen heeft heeft het recht de bestelling bij aangetekend schrijven te annuleren met onmiddellijke ingang, zonder opzeg noch vergoeding en zonder zich voorafgaande tot de rechtbank te moeten wenden in geval van staking van betalingen, faillissement, ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de andere partij.
 
9. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de koper zijn bestemd voor het beheer van klanten (met inbegrip van diensten, garanties en veiligheid) van de verkoper waarvan de gegevens op de ommezijde worden vermeld en, in voorkomend geval, voor het beheer van klanten (met inbegrip van diensten, garanties en veiligheid) van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, Tollaan 68, 1200 Brussel. De verwerking van de persoonsgegevens van de koper voor deze doeleinden gebeurt op grond van een legitiem belang.
 
Bovendien, in het geval dat de koper zijn toestemming heeft gegeven via het daartoe voorziene document, kunnen de verkoper en/of Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV zijn gegevens uitsluitend op basis van deze toestemming en voor de daarin vermelde doeleinden verwerken.
 
De koper geeft zijn toestemming op vrijwillige basis. De persoonsgegevens van de koper zullen worden verwerkt tot de koper zijn toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, in overeenstemming met de bepalingen van de “Verklaring inzake het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens“. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de wettigheid van voorafgaande verwerkingsactiviteiten of andere wettelijke verwerkingsactiviteiten. De koper heeft het recht om toegang tot of de rechtzetting of verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen of dat de verwerking van zijn persoonsgegevens wordt beperkt. Hij heeft ook het recht om op gelijk welk moment een klacht in te dienen bij de bevoegde diensten of bij een toezichthoudende overheid en het staat hem vrij om het recht op de overdraagbaarheid van gegevens uit te oefenen, in overeenstemming met de bepalingen van het voornoemde document.
 
De persoonsgegevens zullen worden bewaard in overeenstemming met de bepalingen van het voornoemde document.
 
De verkoper maakt deel uit van de Daimler-groep, een internationale onderneming, en dient regelmatig te controleren of de contractuele en commerciële partners de toepasselijke internationale wetgeving naleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Wet van 11 mei 1955 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, de Wet van 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van beperkende maatregelen, goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, bepaalde personen en entiteiten, en het Koninklijk Besluit inzake de specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen en entiteiten in het kader van de strijd tegen de financiering van terrorisme.
 
10. Nietigheid
De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en van de overeenkomst onverlet.
 
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
11.1. Op elke overeenkomst, elk aanbod of elke bevestiging die onder het toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden valt is het Belgisch recht van toepassing.
11.2. Het Weens Koopverdrag met betrekking tot de internationale verkoop van roerende goederen is niet van toepassing.
11.3. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van koophandel van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.
 
Indien de koper consument is in de zin van de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming, zijn is geval van geschil, naar keuze van de eiser de volgende rechtbank bevoegd:
- hetzij de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders;
- hetzij de rechtbank van de plaats waar de verbintenissen of één ervan zijn ontstaan of worden uitgevoerd;
- hetzij de rechtbank van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder indien noch de verweerder noch de andere verweerders zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.
 
*….….*
*